Augustová súťaž so Zuzanou o Apple iPad a balíčky produktov 
v hodnote 515 €

Soutěž se Zuzanou__ESHOP sk

SÚŤAŽ UKONČENÁ V UTOROK 31. 8. 2021. LOSOVANIE VÝHERCOV A UVEREJNENÍ PROBEHLO V PIATOK 3. 9. 2021. LISTINU VÝHERCOV NÁJDETE NIŽŠIE.

VŠETKYM VYHERCOM GRATULUJEME!

 

Číslo faktury Výhra
1. XXXX1010
Apple iPad (2019), 32 GB
2. XXXX1020
raňajkový balíček
3. XXXX1031
proteínový balíček

 

Aké sú výhry?

Súťažiť môžeš o:

1x Apple iPad (2019), 32 GB v hodnote 394 € (9 990 Kč)

1x raňajkový balíček: Mugcake vanilkový 900 g, Chia puding čokoládový 800 g, Kaša banán-čokoláda 800 g, shaker transparentný 600 ml v celkovej hodnote 61 € (1 526 Kč)

1x proteínový balíček: proteín Premium čokoláda 900 g, proteín Performance vanilka 135 g, proteín Active tiramisu 135 g, proteín Smoothie long-life 135 g, proteín Smoothie iced coffee 135 g, shaker transparentný 600 ml v celkovej hodnote 61 € (1 544 Kč)

Celkom rozdáme 3 ceny v hodnote 515 € (13 060 Kč). Vyhrať môže ktokoľvek.

 

Ako sa zapojiť do súťaže?

Vytvorením objednávky v internetovom obchode organizátora www.fitday.sk použitím 20 % zľavového kódu "zuzana20" (zľavový kód sa vkladá do poľa zľavového kódu v košíku). Minimálna hodnota objednávky pre zaradenie do súťaže je 8 (200 Kč). Po ukončení súťaže bude porota losovať z prijatých a platných objednávok 3 výhercov. 

Kedy súťaž prebieha?

Súťaž prebieha od 16. 8. 2021 od 00:01 do 31. 8. 2021 do 23:59.

Kto vyhrá?

Osoba s platnou objednávkou v internetovom obchode Fitday.sk v minimálnej hodnote 8 € (200 Kč), ktorá na svoju objednávku použila zľavový kód "zuzana20", ktorú vylosuje porota zložená zo zamestnancov a vedenia organizujúcej spoločnosti. Vyhrať môže jedna osoba na jedno číslo objednávky jednu výhru. Podrobné podmienky súťaže nájdete nižšie.

 

Registrácia do súťaže:

Registráciu do súťaže vytvoríte automaticky po vykonanej objednávke v internetovom obchode organizátora Fitday.sk. Nemusíte teda nič iné robiť než zadať objednávku s použitím kódu "zuzana20" v minimálnej hodnote 8 € (200 Kč) v danom období súťaže a automaticky sa zaradzujete do zlosovania.

Všeobecné súťažné podmienky

Usporiadateľ a organizátor súťaže 

Organizátorom je spoločnosť Enigem s.r.o., so sídlom Fučíkova 132, 783 61, Hlubočky, IČ: 25818333 DIČ:CZ25818333, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 19027.

Doba trvania 

Súťaž prebieha 16 dní, a to od 16. 8. 2021 od 00:01 do 31. 8. 2021 do 23:59.

Podmienky účasti 

Podmienkou je mať platnú objednávku v minimálnej hodnote 8 € (200 Kč) vykonanú na portáli organizátora www.fitday.sk s použitím zľavového kódu "zuzana20". Objednávky prijaté iným spôsobom alebo objednávky prijaté po termíne nebudú do súťaže zaradené. 

Výhry 

1x Apple iPad (2019), 32 GB v hodnote 394 € (9 990 Kč)

1x raňajkový balíček: Mugcake vanilkový 900 g, Chia puding čokoládový 800 g, Kaša banán-čokoláda 800 g, shaker transparentný 600 ml v celkovej hodnote 61 € (1 526 Kč)

1x proteínový balíček: proteín Premium čokoláda 900 g, proteín Performance vanilka 135 g, proteín Active tiramisu 135 g, proteín Smoothie long-life 135 g, proteín Smoothie iced coffee 135 g, shaker transparentný 600 ml v celkovej hodnote 61 € (1 544 Kč)

Výhercovia 

Výhercom sa stane osoba vylosovaná trojčlennou porotou (zložená z dvoch zamestnancov
a jedného člena vedenia spoločnosti). Losujú sa 3 výhercovia. Losuje sa tri pracovné dni po ukončení súťaže, a to dňa 3. 9. 2021. Každá prijatá a platná objednávka s kódom "zuzana20" v minimálnej hodnote 8 € (200 Kč) bude vytlačená a zaradená do zlosovania. 

Oznámenie a odovzdanie výhier 

Na oznámenie o výhre budú použité kontakty uvedené účastníkmi vo vyplnenej objednávke s použitím kódu "zuzana20". Výhercovia budú informovaní e-mailom. Odovzdanie cien prebehne do dvoch týždňov po dátume ukončenia súťaže. 

Spôsob odovzdania cien 

Hmotné výhry budú odovzdané prostredníctvom dopravnej spoločnosti PPL alebo Zásielkovne. Ak nebude výherca reagovať na zaslanú správu o výhre najneskôr do 7 dní od vyhlásenia výhercov, jeho výhra bez náhrady prepadá organizátorovi. 

 

Úplné pravidlá súťaže

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Predmetom týchto všeobecných súťažných podmienok (ďalej len „Súťažné podmienky“) je stanoviť záväzné pravidlá, na ktorých základe bude prebiehať súťaž prevádzkovaná na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

1.2

Vzťahy Organizátora so Súťažiacimi sa riadia týmito Súťažnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“), ak nestanovia inak zvláštne podmienky Súťaže alebo oznámenia o vyhlásení Súťaže, umiestnené na webových serveroch Organizátora.

 

II. DEFINÍCIA POUŽITÝCH POJMOV

2.1

Organizátorom je spoločnosť Enigem s.r.o., so sídlom Fučíkova 132, 783 61 Hlubočky, IČ: 25818333, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 19027.

2.2

Webový server organizátora je: www.fitday.sk. Spoločnosť vlastniaca sociálne siete Facebook a Instagram – spoločnosť Facebook, Inc. – nemá so súťažou nič spoločné.

2.3

Súťažiacim je osoba, ktorá je riadne zaregistrovaná a má vytvorenú objednávku v minimálnej hodnote 8 € (200 Kč) s použitím kódu "zuzana20", ktorý sa zadáva v košíku v prvom kroku objednávky na príslušnom serveri Organizátora v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami na stránkach https://www.fitday.sk/obchodne-podmienky/.

2.4

Súťažiacim je Používateľ zúčastňujúci sa Súťaže vyhlásenej Organizátorom.

2.5

Výhercom Súťaže je Používateľ, ktorý je porotou vylosovaný a splnil podmienky danej súťaže. Výherca sa vyhlasuje po skončení súťaže.

2.6

Za vyhlásenie súťaže je považované oznámenie o konaní Súťaže, uverejnené Organizátorom na príslušnom Serveri, a riadi sa podľa týchto Súťažných podmienok.

2.7

Začiatkom Súťaže je deň označený ako začiatok Súťaže vo Vyhlásení Súťaže.

2.8

Koncom Súťaže je deň označený ako ukončenie Súťaže vo Vyhlásení Súťaže.

 

III. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

3.1

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci zaregistrovaní Používatelia, ktorí súhlasia s týmito Súťažnými podmienkami a Všeobecnými obchodnými podmienkami, s výnimkou zamestnancov Organizátora a ich rodinných príslušníkov.

3.2

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

3.3

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré nesúhlasia s týmito Súťažnými podmienkami.

3.4

Súťaž je považovaná za začatú jej Vyhlásením na Serveri Organizátora.

3.5

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí vykonaním objednávky v internetovom obchode Fitday.sk v minimálnej hodnote 8 € (200 Kč) použitím kódu "zuzana20", ktorý sa zadáva v prvom kroku objednávky. Podmienkou súťaže je teda vykonanie objednávky v minimálnej hodnote 8 € (200 Kč) pomocou zľavového kódu. Všetci súťažiaci s platnou objednávkou budú zaradení do zlosovania o ceny.

3.6

Výhra je odovzdaná Organizátorom najneskôr do 30 dní od určenia Výhercu, a to buď osobne alebo zaslaním poštou na kontaktnú adresu, ktorú uvedie výherca pri komunikácii o oznámení výhry Organizátorom. Tým je splnená povinnosť odovzdania výhry Výhercovi.

3.7

Za doručenie poštou je v tomto prípade považované doručenie prostredníctvom PPL CZ s.r.o., prípadne inou zásielkovou službou.

3.8

Záruka na výhry nie je poskytovaná. Organizátor nezodpovedá ani za chyby a poškodenia predmetu Výhry od okamžiku jeho odovzdania. S týmto je Súťažiaci uzrozumený.

3.9

Výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SÚŤAŽIACEHO

4.1

Súťažiaci vyhlasuje, že sa zúčastní Súťaže dobrovoľne.

4.2

Súťažiaci je povinný uviesť Organizátorovi úplné a pravdivé kontaktné údaje, ktoré sú dôležité na získanie a zaslanie/odovzdanie výhry.

4.3

Súťažiaci, ktorý sa stal Výhercom, je povinný reagovať na výzvu Organizátora do 7 pracovných dní. V opačnom prípade nárok na výhru zaniká.

4.4

Komunikácia zo strany Organizátora prebehne buď telefonicky, v prípade, že súťažiaci uviedol telefonický kontakt, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. zaslaním e-mailu.

4.5

V prípade, že výherca nebude na výzvu reagovať do 7 pracovných dní, prepadá výhra v prospech Organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo na stanovenie náhradného výhercu, ktorý sa týmto dostáva na výherné poradie pôvodného výhercu, ktorý na výzvu nereagoval.

4.6

Súťažiaci sa zaväzuje nedeliť sa o svoj používateľský účet s inou osobou a udržovať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti.

4.7

Súťažiaci je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov Slovenskej republiky a svojím konaním nespôsobil Organizátorovi, prípadne ďalším Súťažiacim akúkoľvek ujmu.

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

5.1

Organizátor je povinný informovať Výhercu o skutočnosti, že sa stal Výhercom do 14 dní od ukončenia Súťaže, a to prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol Výherca pri registrácii Používateľa na jednom zo Serverov Organizátora.

5.2

Organizátor splní svoju povinnosť vydať Výhercovi výhru jej odovzdaním, a to osobne v prevádzke Organizátora, osobným odovzdaním v mieste bydliska, odoslaním na adresu uvedenú Výhercom alebo osobným prevzatím výhry Výhercom.

5.3

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môže výhra Výhercovi spôsobiť, prípadne ďalším osobám, ktoré prídu do styku s výhrou.

5.4

Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž pozastaviť, zmeniť, ukončiť bez udania dôvodov, a to v prípade pokiaľ dôjde k závažným neočakávaným udalostiam alebo udalostiam ovplyvnených vyššou mocou. V takom prípade nemá Súťažiaci nárok na akékoľvek odškodnenie či vyrovnanie.

5.5

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zlyhaním systémov a programového vybavenia, ktoré nemajú pôvod v úmyselnom konaní Organizátora. V takom prípade si Organizátor vyhradzuje právo súťaž pozastaviť, zmeniť, ukončiť bez udania dôvodov. Súťažiaci nemá nárok na akékoľvek odškodnenie či vyrovnanie.

 

VI. OSOBNÉ ÚDAJE

6.1

Všetky dáta získané od Súťažiaceho sú považované za jeho osobné a vzťahuje sa na nich ochrana podľa zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR platného od 25. 5. 2018. Súťažiaci potvrdzuje, že je uzrozumený najmä s tým, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a že má právo na prístup k nim. Vaše osobné údaje bude spracúvať iba spoločnosť ENIGEM, s.r.o. organizátor súťaže, a to iba pre účely spracúvania a vyhodnotenia súťaže.

6.2

Organizátor sa zaväzuje, že osobné údaje Súťažiacich nebudú odovzdávané žiadnej tretej osobe, ktorá nie je v akejkoľvek spojitosti organizátorom ENIGEM, s.r.o. Súťažiaci súhlasí s tým, že dáta výhercov obsahujúce meno, priezvisko a mesto odkiaľ víťaz/ka pochádza, môžu byť uverejnené na webových portáloch Organizátora. Tieto dáta môžu byť doplnené audiovizuálnym záznamom.

6.3

Súťažiaci týmto súhlasí so zasielaním informácií o nových súťažiach a výhrach a reklamných oznámeniach Organizátora. V tomto prípade budú tieto informácie zasielané iba zo systému Organizátora.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1

Tieto Súťažné podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ Serverov Organizátora svojou registráciou potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom zoznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť.

7.2

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto Súťažných podmienok. V tomto prípade Organizátor oznámi zmeny upozornením na svojich Serveroch.

7.3

Tieto Súťažné podmienky sú platné odo dňa 13. 8. 2021.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.